Muntatge i Maquinària


NORMATIVA INTERNA TALLER DE MAQUETES E.T.S.A.V.

1.- Estada i treball

A.    LES SALES DEL TALLER DE MAQUETES SÓN D'ÚS EXCLUSIU PER Als estudiants matriculats, professors i personal de L'ETSA.

B.    No ESTÀ PERMÉS fumar, menjar o beure en CAP SALA del Taller de Maquetes.

C.    L'estada i treball en el Taller de Maquetes comporta assumir la normativa i les instruccions del personal al càrrec, AIXÍ COM EL CONEIXEMENT DE QUALSEVOL FERRAMENTA PRESENT EN LA SALA I EL SEU ÚS RACIONAL.

D.    al terme del treball individual, L'USUARI netejarà la ZONA de TREBALL UTILITZADA de qualsevol tipus de material o objecte.

E.    S'HA DE TINDRE UN COMPORTAMENT cívic i correcte respecte  als altres usuaris. EN CAS CONTRARI, l'alumne podrà ser expulsat del taller pel personal al càrrec.

F.    L'ÚS de pegament o pintura en esprai queda LIMITAT a la sala de pintura.

2.- SALA DE MAQUINÀRIA

 A.    HAURÀ DE RESPECTAR-SE les zones d'acció de les màquines.

B.    NOMÉS PODRÀ TREBALLAR UNA PERSONA PER MÀQUINA

C.    ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE les proteccions individuals ADEQUADES per a CADA MÀQUINA.

D.    No s'adoptarà actituds perilloses a l'hora de manipular l'equip. (ús del mòbil, parlar amb algú, etc.).

E.    PER A EVITAR ATRAPAMENTS EL PÈL es portarà arreplegat I S'EVITARÀ LES ROBES QUE PUGUEN CAUSAR-LOS (bufandes, mocadors, polseres, collars, etc.).

F.    es portarà roba adequada per al treball en la SALA DE MÀQUINES (sabata tancada, bata, etc.).

G.    L'estada i treball en LA SALA DE MÀQUINES comporta el coneixement de la maquinària i de la normativa de seguretat. Si no es complix dita normativa, el Taller no assumirà cap tipus de responsabilitat per accident o descuit i l'alumne serà expulsat del taller.

H.    EL MUNTATGE DE LES PECES TALLADES EN LA SALA DE MAQUINÀRIA NO S'EFECTUARÀ EN ESTA, SINÓ EN LA SALA GENERAL.

I.      Al terme del treball individual, L'USUARI netejarà la maquinària, bancs i taules de qualsevol tipus de material o objecte.

J.     L'ÚS de pegament o pintura en esprai queda LIMITAT a la sala de pintura.

3.- Depòsit

A.    Els estudiants matriculats DISPOSEN D'ESTANTERIES PER A DEPÒSIT PROVISIONAL DELS SEUS TREBALLS I DEL MATERIAL.

B.    EL DEPÒSIT TINDRÀ UN MÀXIM QUE DEPENDRÀ DE LES DATES DE NETEJA FIXADES EN EL CALENDARI DEL TALLER DE MAQUETES.

C.    TRANSCORREGUT EL DIT PERÍODE, EL PERSONAL DEL TALLER PODRÀ DESFER-SE DE TOT ALLÒ QUE S'HA DEPOSITAT, SENSE QUE L'USUARI TINGA DRET A CAP RECLAMACIÓ.

B.    TOT MATERIAL QUE NO ES DEPOSITE EN LES ESTANTERIES O TAQUILLES I QUE QUEDE ABANDONAT EN LA SALA ES CONSIDERARÀ RESIDU, PER LA QUAL COSA EL PERSONAL DEL TALLER PODRÀ DESFER-SE DEL MATEIX TRANSCORREGUDES 24 HORES.

C.    El PERSONAL DEL Taller de Maquetes no es fa responsable dels possibles danys ocasionats sobre el MATERIAL DEPOSITAT O ABANDONAT EN LA SALA.

 
4.- Préstec

A.    El PRÉSTEC DE LES FERRAMENTES DEL TALLER és per als estudiants matriculats, professors i personal d'esta escola.

B.    La ferramenta prestada serà de responsabilitat de la PERSONA prestatària.

C.    Tota ferramenta prestada tant en el Taller, com per a ús exterior, serà tornada integra i en condicions iguals al seu préstec (Exceptuant el material fungible per a ús d'algunes ferramentes).

D.    els préstecs per a ús interior tindran un límit de deu ferramentes PER PERSONA, podent-se fer en vàries comandes, dins de la jornada de treball. Este PRÉSTEC TÉ caràcter unitari, individual i  no transferible.

E.    Els préstecs per a ús exterior seran únicament de ferramenta manual i PER un període màxim de 7 dies. Es faran en un sol comanda AMB UN LÍMIT DE sis ferramentes. Este PRÉSTEC TÉ caràcter unitari, individual i no transferible.

F.    Si el préstec expira en festiu, la devolució es farà l'endemà que siga laboral, sense cap tipus de sanció.

G.    Els préstecs que es tornen després del termini màxim ESTABLIT seran sancionats amb el doble de dies sense préstecs per a ÚS EXTERIOR per dia de retard (incloent caps de setmana).

Si el termini de devolució supera els quinze dies, serà sancionat amb la inhabilitació de la intranet durant el període sancionat.

H.    Si EL TERMINI SUPERA ELS TRENTA DIES, serà sancionat amb la inhabilitació de la intranet i l'ús de la sala de plòters fins al final de la sanció, AMB un màxim de TRES mesos.

I.      L'USUARI QUE EXTRAVIE O DETERIORE LA FERRAMENTA PRESTADA HAURÀ D'ABONAR EL COST DE LA MATEIXA.

 
5.- Pèrdues

A.    Tot material, ferramenta, pla, apunt o objecte extraviat en el Taller de Maquetes, es deixarà en depòsit un període màxim de 3 dies (no incloent cap de setmana), TRANSCORREGUT EL QUAL ES DEPOSITARÀ EN CONSERGERIA.