Làser

                               

1.- USUARI

 

·    Es donarà preferència d'ús als treballs de PFC i, consecutivament, als corresponents a assignatures de quint, quart, tercer, segon i primer curs. Els treballs dels alumnes tindran preferència sobre els treballs autoritzats dels professors i del personal no docent.

·    Els estudiants podran utilitzar la talladora làser per al curs acadèmic corresponent de les assignatures després de la comprovació del seu estatus d'estudiant matriculat. Els treballs a realitzar per la màquina es supervisaran pel personal del Taller abans de procedir a la seva execució. NO ÉS NECESSÀRIA L'AUTORITZACIÓ DEL PROFESSOR.

 ·  Cada alumne matriculat en l'ETSA en els cursos 1r a 5t disposarà de 10 punts a l'inici del curs acadèmic. Els alumnes de PFC disposaran de 10 punts addicionals (un total de 20 punts). Cada làmina utilitzada computarà 1 punt.

·     El treball a realitzar, en un torn, no superarà el temps marcat per normativa (1 hora per a treballs de 5t'a 1r i 3 hores per a treballs de PFC, inclosa la recuperació de les peces de la maquinària). Si el treball no ha acabat en el temps establit s'haurà de donar pas a l'alumne següent, situant-se al final de la llista d'espera, en cas contrari serà sancionat amb 5 punts. En cap cas podrà excedir-se més d'1 hora del temps indicat.

·     L'alumne autor del projecte ha d'estar present durant l'execució del treball.

·     Si no hi ha llista d'espera, i es complixen les condicions anteriorment mencionades, es farà el treball en el moment, sempre dins de l'horari assignat per a la utilització de la màquina.

·     Si haguera llista d'espera se citarà l'alumne concretant dia i hora. Si l'alumne no està present (i no ha avisat amb antelació) serà sancionat amb 3 punts.